SENSEI 1 Dan Iai Jitsu

SENSEI SHODEN LEVEL – Shodan Shisei Ryu 1 Dan Shisei Ryu 2 kyu Iai Jitsu

SENSEI 2 Dan Iai Jitsu

SENSEI SHODEN LEVEL – Nidan Shisei Ryu 2 Dan Shisei Ryu 2 Dan Iai Jitsu 1 Dan Ken Jitsu 1 Dan Aiki Jitsu

SENSEI 1 Dan Shisei Ryu 1 Dan Iai Jitsu 1 Dan Ken Jitsu

SHIHAN MENKYO KAIDEN LEVEL – Rokudan Shisei Ryu

SENSEI SHODEN LEVEL – Shodan Shisei Ryu 1 Dan Shisei Ryu 1 Dan Iai Jitsu

SENSEI CHUDEN LEVEL – 2 Dan Shisei Ryu 2 Dan Shisei Ryu 2 Dan Iai Jitsu 2 Dan Ken Jitsu

SENSEI OKUDEN LEVEL – Yodan Shisei Ryu 4 Dan Shisei Ryu 4 Dan Iai Jitsu 1 Dan Ken Jitsu 2 Dan Aiki Jitsu

Secretary of Shisei Ryu Email: dojo@shiseiryu.eu Info