SENSEI

SHODEN LEVEL – Shodan Shisei Ryu

1 Dan Shisei Ryu

2 kyu Iai Jitsu