Yudansha

Michał Kapuściński

Michał Kapuściński

Okuden Level

Shisei Ryu * Aiki Jitsu * Kobu JItsu * Ken JItsu * Iai Jitsu

Patryk Łabuzek

Patryk Łabuzek

Chuden Level

Shisei Ryu * Iai Jitsu * Ken Jitsu

Ryszard Madejczyk

Ryszard Madejczyk

Shoden Level

Iai Jitsu * Shisei Ryu

Wiktor Stachowiak

Wiktor Stachowiak

Shoden Level

Shisei Ryu

Tomasz Sęńków

Tomasz Sęńków

Shisei Ryu * Iai Jitsu * Ken Jitsu

Kamil Tuszyński

Kamil Tuszyński

Iai Jitsu

Damian Krawczyk

Damian Krawczyk

Shoden Level

Shisei Ryu * Aiki Jitsu * Kobu Jitsu * Iai Jitsu * Ken Jitsu

Stanisław Grzebinoga

Stanisław Grzebinoga

Iai Jitsu