Stopnie Kyu

Shisei Ryu – Kyu Grades

KIHON WAZA 基本技
 • Reishiki
 • Kamae Waza: Chudan no kamae
 • Ashi Waza: Tsugi Ashi, Ayumi ashi
 • Itto Hojo Undo: Tsuka no nigiri kata
  HANBO WAZA 半棒技
 • Hojo Undo: Dai Ichi
 • Bunkai: Dai Ichi
  ITTO WAZA 太刀技
 • Hojo Undo: Dai ichi
 • Bunkai: Dai ichi
KIHON WAZA 基本技
 • Reishiki
 • Kamae Waza: Chudan no kamae, Jodan no kamae
 • Ashi Waza: Tsugi Ashi, Ayumi ashi, Okuri ashi
 • Itto Hojo Undo: Tsuka no nigiri kata, Nukitsuke
HANBO WAZA 半棒技
 • Hojo Undo: Dai Ichi, ni
 • Bunkai: Dai Ichi, ni
ITTO WAZA 太刀技
 • Hojo Undo: Dai ichi, ni
 • Bunkai: Dai ichi, ni
KIHON WAZA 基本技
 • Reishiki
 • Kamae Waza: Chudan no kamae, Jodan no kamae, Gedan no kamae, Hasso no kamae
 • Ashi Waza: Tsugi Ashi, Ayumi ashi, Okuri ashi, Hiraki ashi
 • Itto Hojo Undo: Tsuka no nigiri kata, Nukitsuke, Furi kaburi, Kiri oroshi
 • Uke Waza: Age uke, Yoko uke, Harai uke, Uke nagashi
HANBO WAZA 半棒技
 • Hojo Undo: Dai Ichi, ni, san, yon
 • Bunkai: Dai Ichi, ni, san, yon
ITTO WAZA 太刀技
 • Hojo Undo: Dai ichi, ni, san, yon
 • Bunkai: Dai ichi, ni, san, yon
KIHON WAZA 基本技
 • Reishiki
 • Kamae Waza: Chudan no kamae, Jodan no kamae, Gedan no kamae, Hasso no kamae
 • Ashi Waza: Tsugi Ashi, Ayumi ashi, Okuri ashi, Hiraki ashi
 • Itto Hojo Undo: Tsuka no nigiri kata, Nukitsuke, Furi kaburi, Kiri oroshi, noto
 • Uke Waza: Age uke, Yoko uke, Harai uke, Uke nagashi
HANBO WAZA 半棒技
 • Hojo Undo: Dai Ichi, ni, san, yon, go, roku
 • Bunkai: Dai Ichi, ni, san, yon, go, roku
ITTO WAZA 太刀技
 • Hojo Undo: Dai ichi, ni, san, yon, go, roku
 • Bunkai: Dai ichi, ni, san, yon, go, roku
 • Renzoku bunkai: Ippon me - Deai
KIHON WAZA 基本技
 • Reishiki
 • Kamae Waza: Chudan no kamae, Jodan no kamae, Gedan no kamae, Hasso no kamae
 • Ashi Waza: Tsugi Ashi, Ayumi ashi, Okuri ashi, Hiraki ashi
 • Itto Hojo Undo: Tsuka no nigiri kata, Nukitsuke, Furi kaburi, Kiri oroshi, noto
 • Uke Waza: Age uke, Yoko uke, Harai uke, Uke nagashi
 • Kiri Waza: Kiri oroshi, kiri age/gyaku kesa giri, Kesa giri
HANBO WAZA 半棒技
 • Hojo Undo: 1-8
 • Bunkai: 1-8
ITTO WAZA 太刀技
 • Hojo Undo: 1-7
 • Bunkai: 1-7
 • Renzoku bunkai: Ippon me - Deai; Nihon me - Tsuke komi
KIHON WAZA 基本技
 • Reishiki
 • Kamae Waza: Chudan no kamae, Jodan no kamae, Gedan no kamae, Hasso no kamae
 • Ashi Waza: Tsugi Ashi, Ayumi ashi, Okuri ashi, Hiraki ashi
 • Itto Hojo Undo: Tsuka no nigiri kata, Nukitsuke, Furi kaburi, Kiri oroshi, noto
 • Uke Waza: Age uke, Yoko uke, Harai uke, Uke nagashi
 • Kiri Waza: Kiri oroshi, kiri age/gyaku kesa giri, Kesa giri, Yoko ichimonji/yoko giri
HANBO WAZA 半棒技
 • Hojo Undo: 1-8
 • Bunkai: 1-8
ITTO WAZA 太刀技
 • Hojo Undo: 1-8
 • Bunkai: 1-8
 • Renzoku bunkai:
 
 • -Ippon me - Deai
 • -Nihon me - Tsuke komi
 • -Sanbon me - Uke komi
 • -Yohon me - Shinmyoken